Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, aprendre, ensenyar, avaluar (MECR)
El MECR presentat en 2001 pel consell d'Europa durant la celebració de 2001: Any Europeu de les Llengües, és el resultat d'un procés de treball iniciat en 1991, inspirat i recolzat en treballs parcials previs realitzats per particulars i institucions des de 1971 .

Característiques del MECR

a) Establix uns principis bàsics entorn de la necessitat de fomentar a Europa la creació d'un marc plurilingüe, entès com la capacitat de comunicar-se en diverses llengües des d'una perspectiva pràctica, oblidant el vell concepte del bilingüisme en termes absoluts i de correcció formal com meta de l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

b) És un document marc de referència comuna per a tots els processos d'aprenentatge, ensenyament i avaluació d'idiomes.

c) Fixa uns principis de reflexió i metodològics per a assegurar una competència comunicativa pràctica i homogènia en tots els idiomes ensenyats en el nostre entorn a qualsevol ciutadà.

d) Obri la via a una possibilitat futura d'establir un sistema comú de certificacions convalidable a nivell europeu, base fonamental del projecto Portfolio.

e) Té una funció descriptiva sense pretensió d'imposició normativa, que no obstant això haurà de guiar l'elaboració de directrius generals i currículums per a l'estructura i avaluació dels ensenyaments d'idiomes en els diferents centres i nivells educatius en totes les Administracions educatives dels països del Consell d'Europa.

Versió català Versió castellà
Portfolio Europeu de les Llengües
Què és el Portfolio Europeu de les Llengües?

És un document personal promogut pel consell d'Europa, en el qual, les persones que aprenen o han après una llengua, ja sigui en l'escola o fora d'ella, poden registrar les seves experiències d'aprenentatge de llengües i cultures i reflexionar sobre elles.

El Portfolio consta de 3 parts :

Passaport de Llengües: Ho actualitza regularment el titular. Reflecteix el que sap fer en diferents llengües. Mitjançant el Quadre d'Autoavaluació, que descriu les competències per destreses (parlar, llegir, escoltar, escriure), el titular pot reflexionar i autoevaluarse. També conté informació sobre diplomes obtinguts, cursos als quals ha assistit així com contactes relacionats amb altres llengües i cultures.
Biografia lingüística: En ella es descriuen les experiències del titular en cadascuna de les llengües i està dissenyada per a servir de guia a l'aprenent a l'hora de planificar i avaluar el seu progrés.
Dossier: Conté exemples de treballs personals per a il·lustrar les capacitats i coneixements lingüístics. (Certificats, diplomes, treballs escrits, projectes, enregistraments en àudio, vídeo, presentacions, etc.).

Per a què serveix el Portfolio?

Per a animar a tots a aprendre més llengües, cadascun dintre de les seves capacitats, i a continuar aprenent-les al llarg de tota la vida.
Per a facilitar la mobilitat a Europa, mitjançant una descripció clara i recognoscible internacionalment de les competències lingüístiques.
Per a afavorir l'enteniment i la tolerància entre els ciutadans i ciutadanes d'Europa, mitjançant el coneixement d'altres llengües i cultures.

Quins són els objectius del Consell d'Europa a través del Portfolio?

El desenvolupament de la ciutadania democràtica a Europa a través de:
L'aprofundiment en l'enteniment i la tolerància entre els ciutadans d'Europa.
La protecció i promoció de la diversitat lingüística i cultural.
La promoció del plurilingüisme per mitjà de l'aprenentatge de llengües i cultures al llarg de tota la vida.
La descripció clara i transparent de les competències lingüístiques i les titulacions per a facilitar la mobilitat a Europa.

Portfolio versió electrònica

Portfolio electrònic e-PEL

Informació relacionada

Portfolio de les llengües en el Consell d'Europa
Europass
Què és l'Europass?

L'Europass és un expedient personal i coordinat de cinc documents, que els ciutadans podran utilitzar amb caràcter voluntari per a comunicar i presentar de manera clara i senzilla les aptituds, les titulacions i certificacions adquirides al llarg de la vida en tota Europa (Unió Europea, Àrea Econòmica de Lliure Comerç, Espai Econòmic Europeu i els Països Candidats), sempre que es desitge buscar treball o sol·licitar l'admissió en algun programa educatiu o formatiu. 
L'expedient Europass es recolza en una xarxa de Centres nacionals Europass.
L'Europass té el seu origen en la Decisió nº 2241/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de desembre de 2004, relativa a un marc comunitari únic per a la transparència de les qualificacions i competències.

Objectius de Europass:
  1. Ajudar als ciutadans europeus a comunicar de manera eficient les seves qualificacions i competències professionals.
  2. Facilitar el desplaçament professional dels estudiants, els voluntaris, els formadors i els treballadors per tota Europa.
  3. Establir un marc comunitari únic per a fomentar la transparència de les qualificacions i les competències.
  4. Enfortir el vincle entre l'educació, la formació i el món laboral.
  5. Facilitar als empleadores la compressió de les qualificacions i les competències adquirides pels ciutadans d'altres països que busquen treball.
  6. Ajudar als orientadors perquè puguin assessorar adequadament sobre les oportunitats de formació i itineraris d'aprenentatge.

 en redes sociales :